Robert Mikulski

Partner Zarządzający

Radca Prawny

 r.mikulski@brillaw.pl

  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów.
  • Przez 15 lat zarządzał Kancelarią Stopczyk & Mikulski Sp.k.
  • Koordynuje i nadzoruje doradztwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii w ramach Pionu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Infrastruktury i Nieruchomości
  • Jest współautorem wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony własności intelektualnej i prawa ochrony środowiska
  • Autor skargi konstytucyjnej w wyniku której Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie SK 12/13 przesądził , że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Uchylenie tego przepisu spowodowało , że wniesienie do sądu okręgowego skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej po otwarciu ofert nie będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia opłaty stosunkowej w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia (nie więcej niż 5 000 000 zł)
  • Pełnomocnik procesowy wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i Urzędem Zamówień Publicznych.
  • Autor publikacji w gazetach i serwisach branżowych