• Reprezentował wiodące polskie spółki z branży budowlanej w ramach postępowań toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  • Bierze udział w projektach obejmujących weryfikację dokumentacji przetargowej zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy oraz sporządzał skargi na orzeczenia KIO i wnioski do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie.
  • Doradza i wspiera polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych przez zagranicznych zamawiających.
  • Ponadto, w zakresie jego specjalizacji leży prawo cywilne, handlowe oraz prawo konkurencji, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia prawa konkurencji (tzw. private enforcement).
  • Brał udział w wielu postępowaniach cywilnych o wielomilionowej wartości przedmiotu sporu, jak i w jednych z największych pozwów zbiorowych w Polsce.