Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa.

W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), („RODO”), poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, w tym dotyczące celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw, dla następujących kategorii osób:

Obowiązek informacyjny dla Klientów/Kontrahentów Kancelarii

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy spółka partnerska jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy spółka partnerska, ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, email: a.seta@brillaw.pl.
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres email: rodo@brillaw.pl, adres do korespondencji: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp.p., ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) realizacją przez nas jako Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przez nas jako Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem, w tym bieżącej komunikacji i współpracy na gruncie Umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń związanych z Umową.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (m.in. dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty lub świadczącym usługę ich niszczenia, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, naszym podwykonawcom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, podatkowe, audytowe, przygotowywania tłumaczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas jako Administratora przez okres niezbędny do realizacji Umowy z Klientem, a po jego upływie przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych lub rachunkowych, kodeksu cywilnego, w tym przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z Umową).
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania do przenoszenia danych do innego administratora danych,
  b) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  c) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panią/Panem lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: („RODO”), informujemy Panią/Pana jako pracownika/współpracownika naszego Klienta, iż:

 1. BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy spółka partnerska jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy spółka partnerska, ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, email: a.seta@brillaw.pl („Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres email: rodo@brillaw.pl, adres do korespondencji: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp. p., ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa.
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), stanowisko.
 4. Pani/Pana dane osobowe udostępnione zostały nam przez naszego Klienta (podmiot, którego jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem) w związku ze współpracą na podstawie umowy o doradztwo prawne, zawartej pomiędzy nami a Klientem („Umowa”), lub przy nawiązywaniu tej współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przez nas jako Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem, w tym bieżącej komunikacji i współpracy na gruncie Umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń związanych z Umową.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (m.in. dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty lub świadczącym usługę ich niszczenia, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, naszym podwykonawcom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, podatkowe, audytowe, przygotowywania tłumaczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas jako Administratora przez okres niezbędny do realizacji Umowy z Klientem, a po jego upływie przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych lub rachunkowych, kodeksu cywilnego, w tym przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z Umową).
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania do przenoszenia danych do innego administratora danych,
  b) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  c) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTA (DOSTAWCY USŁUG NA RZECZ KANCELARII)

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim („RODO”), informujemy Panią/Pana jako pracownika/współpracownika naszego Kontrahenta, iż:

 1. BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy spółka partnerska jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy spółka partnerska, ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, email: a.seta@brillaw.pl („Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres email: rodo@brillaw.pl, adres do korespondencji: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp. p., ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), stanowisko.
 4. Pani/Pana dane osobowe udostępnione zostały nam przez naszego Kontrahenta (podmiot, którego jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem) w związku ze współpracą na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy nami a Kontrahentem, na podstawie której Kontrahent dostarcza nam usługi objęte przedmiotem jego działalności („Umowa”), lub przy nawiązywaniu tej współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji Umowy, w tym bieżącej komunikacji i współpracy na gruncie Umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń związanych z Umową.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (m.in. dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty lub świadczącym usługę ich niszczenia, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, naszym podwykonawcom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, podatkowe, audytowe, przygotowywania tłumaczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas jako Administratora przez okres niezbędny do realizacji Umowy z Kontrahentem, a po jego upływie przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. przepisów podatkowych lub rachunkowych, kodeksu cywilnego, w tym przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z Umową).
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania do przenoszenia danych do innego administratora danych,
  b) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  c) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: („RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa, tel. +48 22 840 57 57, email: kancelaria@brillaw.pl („Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres email: rodo@brillaw.pl, adres do korespondencji: BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy, ul. Herbu Janina 5/U03, (02-972) Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie, w jakim została przez Panią/Pana udzielona zgoda, np. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w przyszłych rekrutacjach), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora, jak np. zabezpieczenie lub dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (w tym dostarczającym infrastrukturę teleinformatyczną), partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, tłumaczenia, niszczenia dokumentów, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, podmiotom świadczącym usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, a w sytuacji, gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody, do czego ma Pani/Pan prawo w każdym czasie lub upływu 1 roku od jej udzielenia.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  b) wycofania w każdym czasie udzielonej przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia przez nas działań związanych z rekrutacją do pracy w naszym zespole. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, prowadzenie przez nas rekrutacji z Pani/Pana udziałem nie będzie możliwe.

Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy
NIP: 5272306454
ul. Herbu Janina 5/U03, 02-972 Warszawa
rodo@brillaw.pl
Tel. +48 22 840 57 57

Klauzule informacyjne Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy

więcej