zamówienia publiczne

Merytoryczne wsparcie dla podmiotów przygotowujących i prowadzących postępowania przetargowe.
Merytoryczne wsparcie dla startujących w przetargach publicznych wykonawców.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zamawiającego.
Nadzór nad przebiegiem procedur zamówieniowych.
Analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego.
Weryfikacja oferty pod kątem jej zgodności z prawem i postanowieniami SIWZ.
Wsparcie prawne na każdym etapie badania i oceny oferty, w tym także w przeprowadzeniu dialogu technicznego i negocjacji.
Zabezpieczenie interesów wykonawców na etapie pozyskiwania zamówienia i realizacji inwestycji.
Obrona interesów Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

zamówienia publiczne

więcej