prawo pracy, świadczenia pracownicze, wynagrodzenia i systemy motywacyjne

Kompleksowe usługi prawne w obszarze prawa pracy (z zakresu zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego).
Reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami państwowymi (ZUS, Urząd Skarbowe, Krajowa Inspekcja Pracy itp.)
Umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie.
Opracowanie porozumień, regulaminów pracy, polityk wynagradzania i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Szkolenia dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej Spółek z zakresu prawa pracy, audyty wewnętrzne z zakresu prawa pracy.
Doradztwo przy wdrażaniu systemów wynagrodzeń.
Tworzenie struktur zatrudnienia dostosowanych do możliwości budżetowych pracodawcy.
Tworzenie efektywnych systemów premiowych.
Doradztwo w zakresie rozwiązań pozapłacowych, ze wskazaniem ich prawnych i kosztowych konsekwencji.
Wdrażanie PPK z uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną danych osobowych uczestników, oraz przeniesienia lub ograniczenia odpowiedzialności kadry zarządzającej w związku z prowadzeniem, wpłatami i wypłatami z PPK.
Doradztwo w zakresie już funkcjonujących programów PPE.
Opcje dla kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników.

Osoba kontaktowa

prawo pracy, świadczenia pracownicze, wynagrodzenia i systemy motywacyjne

więcej